Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (48)

  • Anmäla dagvattenanläggning

   Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten enligt 9 kap 2 § miljöbalken, vilket bland annat innebär anmälningsplikt vid nyanläggning av en dagvattenanläggning, enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Anmäla installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan

  • Anmäla kompostering av hushållsavfall

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen. Anmälan är kostnadsfri.

  • Anmäla ovårdad tomt

   Här kan ni en anmälan om ovårdad tomt

  • Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

   Anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön. Om det finns en risk att utsläpp eller annan miljöstörning kan inträffa är du skyldig att vidta åtgärder. Observera att endast risken är skäl nog för att vidta skyddsåtgärder.

  • Anmälan om hälsoskyddsverksamhet

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

  • Anmälan om köldmedie

   Här anmäler ni om köldmedia

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla misstänkt matförgiftning.

  • Anmälan om slutbesked

   Här kan ni anmäla om slutbesked

  • Ansöka om anslutning till vatten- och avlopp

   Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

  • Ansöka om gemensamt avfallskärl

   Här ansöker du om att du och intill liggande granne ska ha ett gemensamt avfallskärl stående på din fastighet.

  • Ansöka om uppehåll i avfallstjänster

   Här ansöker du om uppehåll i hämtning av hushållsavfall för din permanentbostad eller för ditt fritidshus.

  • Ansökan om bygglov

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

  • Ansökan om bygglov för skyltar och ljusanordningar

   Nya skyltar och ljusanordningar i detaljplanerade områden kräver bygglov. Här kan du ansöka om det.

  • Ansökan om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall eller annat brännbart avfall

   Denna blankett används för att ansöka om dispens från avfallsförordningen (2020:614) 3 kap 10 §

  • Ansökan om dispens för egen sotning

   I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet. 

  • Ansökan om egen slamtömning

   Här ansöker du om egen slamtömning

  • Ansökan om eget omhändertagande av hushållsavfall

   Här kan ni ansöka om eget omhändertagande av hushållsavfall

  • Ansökan om enskilt avlopp

   Det krävs en anmälan eller ett tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden om du ska anlägga ett avlopp. Här ansöker du om tillståndet.

  • Ansökan om förlängt hämtningsintervall

   Här ansöker ni om förlängt hämtningsintervall

  • Ansökan om marklov

   Marklov krävs om man höjer eller sänker tomtmarken med mer är 0,5 meter inom detaljplanerat område. I vissa fall kan även marklov behövas för trädfällning eller skogsplantering.

  • Ansökan om planbesked

   Ansök om planbesked

  • Ansökan om rivningslov

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

  • Ansökan om slamspridning eller förlängt slamtömningsintervall

   Här kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall.

  • Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av animaliska biprodukter

   Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av animaliska biprodukter

  • Beställa husutsättning

   När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. Fel placering kan leda till skadeståndsanspråk och eventuellt extra kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. I de fall byggherren utför utsättning ska sakkunnig enligt rekommendationen, "grundläggande mätningsteknisk färdighet" anmälas till tekniska avdelningen för godkännande.

  • Beställa karta

   Här kan du beställa grundkarta, utdrag ur kartdatabas eller specialkarta.

  • Beställa lägeskontroll

   Lägeskontroll innebär att byggnadens läge, storlek och form kontrolleras mot givet bygglov.

    

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du nybyggnadskarta av kommunens mät- och kartenhet.

  • Beställa övrig mätning

   Här kan du beställa övriga mätuppdrag, som t ex gränsutvisning.

  • Bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Delgivningskvitto

   Här kan ni registrera delgivning för beslut tagna av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  • Djurhållning i detaljplanerar område - ansökan

   Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Storumans kommun. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

  • Djurhållning i detaljplanerat område - yttrande

   Grannar och fastighetsägare kan med hjälp av denna tjänst yttra sig om en planerad djurhållning som de blir berörda av. 

  • Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall - inrapportering

   Inrapportering av nulägesinformation om insamling av förpackningar vid flerbostadshus.

    

  • Problem i boendemiljö

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

  • Rapportera extra vattenmätaravläsning

   Skicka in en extra vattenmätaravläsning

  • Rivningsanmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade rivningsåtgärder.

  • Samlokaliserad insamling av förpackningsavfall - inrapportering

   Inrapportering av nulägesinformation om förpackningsinsamling vid verksamheter som är samlokaliserade med flerbostadshus.

  • Svar - Enskilt avlopp

   I denna tjänst kan ni svara på frågor om ert enskilda avlopp

  • Transporttillstånd

   Dispens för tung transport på enskild väg

   Vissa av de enskilda vägar som Storumans kommun ansvarar för viktbegränsas till 4 ton under tjällossningsperioden. De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller.

   Ansökan
   Transportören ansvarar för att ansöka om dispens. Observera! Normal handläggningstid för dispenser är fem arbetsdagar.

   Åtaganden som transportör
   Giltig dispenshandling ska följa med i fordonet under transporten. Transportören ansvarar för att rekognosera färdvägen innan färd. De skador som eventuellt finns på vägen innan transporten ska dokumenteras (foto) och rapporteras till väghållaren/kommunen.

   Transportören hålls ansvarig för eventuellt uppkomna skador och ska omedelbart informera väghållaren om väg, bro, vägren eller annan trafikanordning skadats. Eventuellt uppkomna vägskador under transporten ska dokumenteras med foto.

   Ansökan om Transportdispens

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

   I Trafikförordningen 4 kapitlet (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på yrkestrafikens webbplats.

   Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm och/eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad.  

   Om transporten genomförs på allmänna vägar inom kommunens gränser är det kommunen som prövar ansökningen. Ansökningar som rör mer än en kommun söks hos Trafikverket och handläggs av den region där transporten påbörjas.  

   För tillståndet tar kommunen ut en avgift.

   Mer information om transporttillstånd  hittar du här.

  • Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  Kommun och politik (2)

  Kultur och fritid (10)

  • Anmäl förening till föreningsregistret

   Här kan du anmäla din förening till föreningsregistret. Vi provar just nu en helt ny tjänst för anmälan till föreningsregistret. Klicka på länken och följ instruktionerna. Om du har frågor, kontakta kundtjänst 0951-140 00. 

  • Ansöka om tider på Multiarenan vid Storhälla för sommaren 2023 (ansökningsperiod 21/3-10/4)

   Här kan du ansöka om tider på Storhälla för 2023 (ansökningsperiod 21/3-10/4)

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansökan om lotteri för ideella föreningar.

   Ideella föreningar kan ansöka om registreringslotteritillstånd för försäljning inom kommunen. Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen.

    

  • Boka lokal

   Här kan du boka lokal i kommunens anläggningar. Bokning online sker via E-srv och i de flesta lokaler tar ni er in på egen hand med kod som ni får via bokningsbekräftelsen.

  • Redovisning lotteri

   Efter genomfört lotteri skall det redovisas till lotterikontrollanten som utsetts av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. En kontrollantavgift skall betalas om 3% på nettoinkomsten av lotteriet.

  Näringsliv och arbete (20)

  • Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

   Anmäl och registrera din livsmedelsverksamhet , verksamheten får starta direkt anmälan är inskickad.

  • Anmälan av serveringslokal vid catering

   Anmälan om serveringslokal enligt 8 kap 4 § alkohollagen (2010:1622)

  • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

   Här kan du anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

  • Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Blankett för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

  • Anmälan om serveringsansvariga personer

   Enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga personer

  • Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

   Anmälan om upphörande av serveringstillstånd enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622)

  • Anmälan registrering av dricksvattenanläggning

   Här anmäler ni registrering av dricksvattenanläggning

  • Anmälan ändring av nuvarande serveringstillstånd

   Ändring av stadigvarande serveringstillstånd

  • Ansöka om sommarlovsföretag

   Vet du inte vad du ska göra i sommar? Vill du få erfarenhet som företagare och tjäna pengar? Storumans kommun söker nu  sommarlovsföretagare inför sommaren. 

    

    

  • Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för servering i slutet sällskap

   Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för servering av alkohol i slutet sällskap enligt alkohollagen (2010:1622)

  • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd allmänheten

   Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622).

  • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Kontakta inflyttarservice

   Är du intresserad av livet i Storumans kommun? Vill du ha mer information från oss om lediga jobb, boende och alla möjligheter som finns till ett aktivt liv året runt? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

  • Kontakta näringslivskontoret

   Här kan du få kontakt med oss på näringslivskontoret. 

  Omsorg och stöd (7)

  • Anmälan till kurs hos familjestöd

   Här kan du anmäla dig till familjestöds kurser.

  Trafik och infratruktur (3)

  Utbildning och barnomsorg (9)

  Övriga e-tjänster (4)