Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (42)

  • Anmäla certifierad kontrollansvarig

   Anmäl kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende

   Anmäl kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende

  • Anmäla dagvattenanläggning

   Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten enligt 9 kap 2 § miljöbalken, vilket bland annat innebär anmälningsplikt vid nyanläggning av en dagvattenanläggning, enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten enligt 9 kap 2 § miljöbalken, vilket bland annat innebär anmälningsplikt vid nyanläggning av en dagvattenanläggning, enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Anmäla kompostering av hushållsavfall

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen. Anmälan är kostnadsfri.

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen. Anmälan är kostnadsfri.

  • Anmäla ovårdad tomt

   Här kan ni en anmälan om ovårdad tomt

   Här kan ni en anmälan om ovårdad tomt

  • Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

   Anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön. Om det finns en risk att utsläpp eller annan miljöstörning kan inträffa är du skyldig att vidta åtgärder. Observera att endast risken är skäl nog för att vidta skyddsåtgärder.

   Anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön. Om det finns en risk att utsläpp eller annan miljöstörning kan inträffa är du skyldig att vidta åtgärder. Observera att endast risken är skäl nog för att vidta skyddsåtgärder.

  • Anmälan om hälsoskyddsverksamhet

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

  • Anmälan om köldmedie

   Här anmäler ni om köldmedia

   Här anmäler ni om köldmedia

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla misstänkt matförgiftning.

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla misstänkt matförgiftning.

  • Ansöka om anslutning till vatten- och avlopp

   Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

   Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

  • Ansöka om bygglov, rivningslov och marklov

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta.

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta.

  • Ansöka om gemensamt avfallskärl

   Här ansöker du om att du och intill liggande granne ska ha ett gemensamt avfallskärl stående på din fastighet.

   Här ansöker du om att du och intill liggande granne ska ha ett gemensamt avfallskärl stående på din fastighet.

  • Ansöka om strandskyddsdispens, anmälan av vattenverksamhet och muddermassor

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

  • Ansökan om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall eller annat brännbart avfall

   Denna blankett används för att ansöka om dispens från avfallsförordningen (2020:614) 3 kap 10 §

   Denna blankett används för att ansöka om dispens från avfallsförordningen (2020:614) 3 kap 10 §

  • Ansökan om dispens för egen sotning

   I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet. 

   I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet. 

  • Ansökan om egen slamtömning

   Här ansöker du om egen slamtömning

   Här ansöker du om egen slamtömning

  • Ansökan om eget omhändertagande av hushållsavfall

   Här kan ni ansöka om eget omhändertagande av hushållsavfall

   Här kan ni ansöka om eget omhändertagande av hushållsavfall

  • Ansökan om enskilt avlopp

   Det krävs en anmälan eller ett tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden om du ska anlägga ett avlopp. Här ansöker du om tillståndet.

   Det krävs en anmälan eller ett tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden om du ska anlägga ett avlopp. Här ansöker du om tillståndet.

  • Ansökan om förlängt hämtningsintervall

   Här ansöker ni om förlängt hämtningsintervall

   Här ansöker ni om förlängt hämtningsintervall

  • Ansökan om planbesked

   Ansök om planbesked

   Ansök om planbesked

  • Ansökan om slamspridning eller förlängt slamtömningsintervall

   Här kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall.

   Här kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall.

  • Attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av animaliska biprodukter

   Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av animaliska biprodukter

   Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av animaliska biprodukter

  • Beställa husutsättning

   När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. Fel placering kan leda till skadeståndsanspråk och eventuellt extra kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. I de fall byggherren utför utsättning ska sakkunnig enligt rekommendationen, "grundläggande mätningsteknisk färdighet" anmälas till tekniska avdelningen för godkännande.

   När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. Fel placering kan leda till skadeståndsanspråk och eventuellt extra kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. I de fall byggherren utför utsättning ska sakkunnig enligt rekommendationen, "grundläggande mätningsteknisk färdighet" anmälas till tekniska avdelningen för godkännande.

  • Beställa karta

   Här kan du beställa grundkarta, utdrag ur kartdatabas eller specialkarta.

   Här kan du beställa grundkarta, utdrag ur kartdatabas eller specialkarta.

  • Beställa lägeskontroll

   Lägeskontroll innebär att byggnadens läge, storlek och form kontrolleras mot givet bygglov.

    

   Lägeskontroll innebär att byggnadens läge, storlek och form kontrolleras mot givet bygglov.

    

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du nybyggnadskarta av kommunens lantmäteri.

   Här beställer du nybyggnadskarta av kommunens lantmäteri.

  • Beställa övrig mätning

   Här kan du beställa övriga mätuppdrag, som t ex gränsutvisning.

   Här kan du beställa övriga mätuppdrag, som t ex gränsutvisning.

  • Delgivningskvitto

   Här kan ni registrera delgivning för beslut tagna av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

   Här kan ni registrera delgivning för beslut tagna av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  • Djurhållning i detaljplanerar område - ansökan

   Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Storumans kommun. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

   Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Storumans kommun. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

  • Djurhållning i detaljplanerat område - yttrande

   Grannar och fastighetsägare kan med hjälp av denna tjänst yttra sig om en planerad djurhållning som de blir berörda av. 

   Grannar och fastighetsägare kan med hjälp av denna tjänst yttra sig om en planerad djurhållning som de blir berörda av. 

  • Göra en bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Problem i boendemiljö

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

  • Rapportera extra vattenmätaravläsning

   Skicka in en extra vattenmätaravläsning

   Skicka in en extra vattenmätaravläsning

  • Svar - Enskilt avlopp

   I denna tjänst kan ni svara på frågor om ert enskilda avlopp

   I denna tjänst kan ni svara på frågor om ert enskilda avlopp

  • Transporttillstånd

   Dispens för tung transport på enskild väg

   Vissa av de enskilda vägar som Storumans kommun ansvarar för viktbegränsas till 4 ton under tjällossningsperioden. De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller.

   Ansökan
   Transportören ansvarar för att ansöka om dispens. Observera! Normal handläggningstid för dispenser är fem arbetsdagar.

   Åtaganden som transportör
   Giltig dispenshandling ska följa med i fordonet under transporten. Transportören ansvarar för att rekognosera färdvägen innan färd. De skador som eventuellt finns på vägen innan transporten ska dokumenteras (foto) och rapporteras till väghållaren/kommunen.

   Transportören hålls ansvarig för eventuellt uppkomna skador och ska omedelbart informera väghållaren om väg, bro, vägren eller annan trafikanordning skadats. Eventuellt uppkomna vägskador under transporten ska dokumenteras med foto.

   Ansökan om Transportdispens

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

   I Trafikförordningen 4 kapitlet (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på yrkestrafikens webbplats.

   Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm och/eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad.  

   Om transporten genomförs på allmänna vägar inom kommunens gränser är det kommunen som prövar ansökningen. Ansökningar som rör mer än en kommun söks hos Trafikverket och handläggs av den region där transporten påbörjas.  

   För tillståndet tar kommunen ut en avgift.

   Mer information om transporttillstånd  hittar du här.

   Dispens för tung transport på enskild väg

   Vissa av de enskilda vägar som Storumans kommun ansvarar för viktbegränsas till 4 ton under tjällossningsperioden. De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller.

   Ansökan
   Transportören ansvarar för att ansöka om dispens. Observera! Normal handläggningstid för dispenser är fem arbetsdagar.

   Åtaganden som transportör
   Giltig dispenshandling ska följa med i fordonet under transporten. Transportören ansvarar för att rekognosera färdvägen innan färd. De skador som eventuellt finns på vägen innan transporten ska dokumenteras (foto) och rapporteras till väghållaren/kommunen.

   Transportören hålls ansvarig för eventuellt uppkomna skador och ska omedelbart informera väghållaren om väg, bro, vägren eller annan trafikanordning skadats. Eventuellt uppkomna vägskador under transporten ska dokumenteras med foto.

   Ansökan om Transportdispens

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

   I Trafikförordningen 4 kapitlet (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på yrkestrafikens webbplats.

   Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm och/eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad.  

   Om transporten genomförs på allmänna vägar inom kommunens gränser är det kommunen som prövar ansökningen. Ansökningar som rör mer än en kommun söks hos Trafikverket och handläggs av den region där transporten påbörjas.  

   För tillståndet tar kommunen ut en avgift.

   Mer information om transporttillstånd  hittar du här.

  Kommun och politik (2)

  Kultur och fritid (12)

  • Anmäl förening till föreningsregistret

   Här kan du anmäla din förening till föreningsregistret. Vi provar just nu en helt ny tjänst för anmälan till föreningsregistret. Klicka på länken och följ instruktionerna. Om du har frågor, kontakta kundtjänst 0951-140 00. 

   Här kan du anmäla din förening till föreningsregistret. Vi provar just nu en helt ny tjänst för anmälan till föreningsregistret. Klicka på länken och följ instruktionerna. Om du har frågor, kontakta kundtjänst 0951-140 00. 

  • Ansöka om tider på Multiarenan vid Storhälla för sommaren 2023 (ansökningsperiod 21/3-10/4)

   Här kan du ansöka om tider på Storhälla för 2023 (ansökningsperiod 21/3-10/4)

   Här kan du ansöka om tider på Storhälla för 2023 (ansökningsperiod 21/3-10/4)

  • Föreningsbidrag: Ansöka om övrigt bidrag

   Om ni har en förening i Storumans kommun och har genomfört ett arrangemang eller köpt in utrustning eller liknande, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt övrigt bidrag. Ansökan görs i efterhand, lämpligtvis av föreningens ordförande.

   Om ni har en förening i Storumans kommun och har genomfört ett arrangemang eller köpt in utrustning eller liknande, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt övrigt bidrag. Ansökan görs i efterhand, lämpligtvis av föreningens ordförande.

  • Föreningsbidrag: Ansökan om lokalt aktivitetsstöd

   Om ni har en förening i Storumans kommun som anordnar aktiviteter för ungdomar under 25 år, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om lokalt aktivitetsstöd från kommunen. Ansökan görs i efterhand, lämpligtvis av föreningens ordförande.

    

   Om ni har en förening i Storumans kommun som anordnar aktiviteter för ungdomar under 25 år, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om lokalt aktivitetsstöd från kommunen. Ansökan görs i efterhand, lämpligtvis av föreningens ordförande.

    

  • Föreningsbidrag: Ansökan om skötsel/anläggningsbidrag

   Om ni har en förening i Storumans kommun som sedan tidigare har ett avtal med kommunen om att sköta, underhålla och utöva tillsyn av exempelvis skidspår, idrottsplats, slalombacke eller isbana, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt skötsel-/anläggningsbidrag. Ansökan görs i efterhand (d.v.s. efter innevarande säsong), lämpligtvis av föreningens ordförande.

   Om ni har en förening i Storumans kommun som sedan tidigare har ett avtal med kommunen om att sköta, underhålla och utöva tillsyn av exempelvis skidspår, idrottsplats, slalombacke eller isbana, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt skötsel-/anläggningsbidrag. Ansökan görs i efterhand (d.v.s. efter innevarande säsong), lämpligtvis av föreningens ordförande.

  • Redovisning lotteri

   Efter genomfört lotteri skall det redovisas till lotterikontrollanten som utsetts av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. En kontrollantavgift skall betalas om 3% på nettoinkomsten av lotteriet.

   Efter genomfört lotteri skall det redovisas till lotterikontrollanten som utsetts av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. En kontrollantavgift skall betalas om 3% på nettoinkomsten av lotteriet.

  Näringsliv och arbete (19)

  • Anmälan av serveringslokal vid catering

   Anmälan om serveringslokal enligt 8 kap 4 § alkohollagen (2010:1622)

   Anmälan om serveringslokal enligt 8 kap 4 § alkohollagen (2010:1622)

  • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

   Här kan du anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

   Här kan du anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

  • Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Blankett för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Blankett för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

  • Anmälan om serveringsansvariga personer

   Enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga personer

   Enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga personer

  • Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

   Anmälan om upphörande av serveringstillstånd enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622)

   Anmälan om upphörande av serveringstillstånd enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622)

  • Anmälan registrering av dricksvattenanläggning

   Här anmäler ni registrering av dricksvattenanläggning

   Här anmäler ni registrering av dricksvattenanläggning

  • Anmälan ändring av nuvarande serveringstillstånd

   Ändring av stadigvarande serveringstillstånd

   Ändring av stadigvarande serveringstillstånd

  • Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för servering i slutet sällskap

   Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för servering av alkohol i slutet sällskap enligt alkohollagen (2010:1622)

   Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för servering av alkohol i slutet sällskap enligt alkohollagen (2010:1622)

  • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd allmänheten

   Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622).

   Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622).

  • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Intresseanmälan för att arbeta inom omsorgen

   Vi prioriterar dig som har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta inom vården. Men vi välkomnar även dig som har ett stort intresse av att arbeta med människor. För att jobba inom vård och omsorg är det viktigt att du utan svårighet kan förstå och göra dig förstådd på svenska i både tal och skrift. Har du kunskaper i andra språk och/eller teckenspråk är det förstås ett extra plus. 

   Vi prioriterar dig som har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta inom vården. Men vi välkomnar även dig som har ett stort intresse av att arbeta med människor. För att jobba inom vård och omsorg är det viktigt att du utan svårighet kan förstå och göra dig förstådd på svenska i både tal och skrift. Har du kunskaper i andra språk och/eller teckenspråk är det förstås ett extra plus. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Kontakta inflyttarservice

   Är du intresserad av livet i Storumans kommun? Vill du ha mer information från oss om lediga jobb, boende och alla möjligheter som finns till ett aktivt liv året runt? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

   Är du intresserad av livet i Storumans kommun? Vill du ha mer information från oss om lediga jobb, boende och alla möjligheter som finns till ett aktivt liv året runt? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

  • Kontakta näringslivskontoret

   Här kan du få kontakt med oss på näringslivskontoret. 

   Här kan du få kontakt med oss på näringslivskontoret. 

  Omsorg och stöd (6)

  Trafik och infratruktur (3)

  Utbildning och barnomsorg (8)

  Övriga e-tjänster (4)