Anmälan ändring av nuvarande serveringstillstånd

LÄS MER

9 kap 11§ alkohollagen (2010:1622)

Den som beviljas serveringstillstånd ska anmäla till kommunen när han eller hon avser påbörja verksamheten.

Anmälan ska också göras om verksamheten läggs ner eller om avbrott sker i den. Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranletts anmälningsskyldighet inte kunnat förutses, utan dröjsmål.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se