Anmäla dagvattenanläggning

LÄS MER

Vilka dagvattenanläggningar ska anmälas?

Anläggningar för fördröjning, avskiljning av föroreningar, utjämning av flöde är anmälningspliktiga, exempel på sådana är bland annat, sedimentationsbassänger, torrdammar, fördröjningsmagasin och oljeavskiljare.

Däremot behöver till exempel inte takvatten som avleds och omhändertas separat anmälas. Definitionen på avloppsvatten är att det ska avvattna mark, enligt 9 kap 2 § miljöbalken, vilket innebär att takvatten inte kan anses som avloppsvatten.

Anläggande av en damm eller våtmark kan vara tillstånds eller anmälningspliktigt enligt 

11 kap 9 § eller 19 § förordningen om vattenverksamhet (1998:1388). Samråd krävs enligt 12 kap 6 § om åtgärden väsentligt ändrar naturmiljön.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se