Ansökan om slamspridning eller förlängt slamtömningsintervall

LÄS MER

Ansökan om slamspridning eller förlängt slamtömningsintervall.

Förutsättningar för att få en beviljas förlängt slamtömningsintervall

  • Avloppsanläggningen ska ha ett tillstånd enligt Miljöbalken (efter år 1999)
  • Slamavskiljaren ska ha en våtvolym om minst 2 m³ med en efterföljande rening
  • Förlängt slamtömningsintervall kan beviljas utan att olägenheter för människors hälsa eller miljö uppstår.
För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger
anläggningen, efter ansökan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medges utsträckt
hämtningsintervall för avfall från avloppsanläggningen.
Utsträckt intervall kan medges under förutsättning att anläggningen är tillståndsgiven enligt
Miljöbalken, samt att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utifrån ansökan med uppgifter om
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med
ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Anläggningen ska ha en
våtvolym om minst 2.0 m³ med efterföljande rening.
Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slamtömning ska lämnas skriftligen till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden senast 31 mars gällande år.
Tjänsten är avgiftsbelagd.

Permanentboende

Har du en permanentbostad, det vill säga ett hus du bor i hela året runt, ska avloppsbrunnen tömmas en gång per år.

Om du av någon anledning vill att brunnen ska tömmas med längre intervall än ett år, kan du ansöka om dispens från kommunens renhållningsbestämmelser. 

Fritidshus

Tömningen av fritidshusen sker med en intervall på vart tredje år. Det är viktigt att tänka igenom hur ofta man beräknas besöka sitt fritidshus, hur många bäddar man har och hur stor brunnen är. Detta tillsammans med den utformning man valt på brunnen är avgörande för behovet av tömning.

Vid anmälan om ny fastighetsägare anger man vilket intervall man önskar. Om behovet förändras är ni välkomna att kontakt tekniska avdelningen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se