Ansökan om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall eller annat brännbart avfall

LÄS MER

 avfallsförordningens (2020:614) 3 kap, 10 §, framgår att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall: 

1.    trä,
2.    mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
3.    metall,
4.    glas,
5.    plast och
6.    gips

Även brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall (Avfallsförordningen (2020:614) 3 kap, 12 §). 
Bygg- och rivningsavfall inkluderar avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten och är sådant avfall som faller in under 17 kap. i bilaga 4 till avfallsförordningen. Definitionen av bygg- och rivningsavfall omfattar även avfall från mindre egen bygg- och rivningsverksamhet i privata hushåll. Kraven i 3 kap. 10 § avfallsförordningen gäller alla som producerar avfall, dvs. både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.  
Observera att även andra avfallsslag än de som räknas upp i 3 kap. 10 § ska sorteras ut om sådan utsortering ger förutsättningar till en bättre behandling av avfallet.  
Kravet på utsortering gäller, enligt NFS 2020:7, inte för: 

1.    konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller
2.    är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

Observera att rivningsarbeten och vissa renoveringar kan kräva rivnings- eller bygglov. Lär mer på vår hemsida, www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/ eller kontakta någon av våra byggnadsinspektörer, 0951-140 00 (växeln) 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se