Ansökan om enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan till exempel vara en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk. Du får inte bara ha slamavskiljare och sedan släppa ut avloppsvatten i öppet dike, åkerdränering, stenkistor eller liknande. Orent avloppsvatten bidrar till förorenat grundvatten och övergödning av sjöar och vattendrag. Läs mer på kommunens hemsida. 

För att installera en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Till ansökan ska information bifogas, Vad ska en ansökan innehålla och Informationsblad 3 Markundersökning.

Andra typer av avlopp, t.ex. bad-, disk- och tvättvatten behöver anmälas. Till anmälan behöver du skicka in uppgifter om var avloppet planeras, teknisk beskrivning av avloppsanläggningen, avloppsanordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion samt dokumentation av behandlingens resultat enligt tillverkaren. Det behöver följa med en situationsplan där det framgår fastighetsgränser, tillfartsväg, placering av avloppsanläggningen samt avstånd till byggnader, eget dricksvatten och ytvatten.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa