Göra en attefallsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder. Kom ihåg att du inte får börja bygga innan du har fått startbesked!

Attefallsanmälan behövs vid följande:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 •  nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 •  ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 •  installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 •  installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 •  ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 •  underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 •  nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 •  uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 •  ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 25 m2, så kallat attefallshus,
 •  tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus eller
 • bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor, eller
 •  inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • .

Undantag som gör att det istället för en attefallsanmälan krävs bygglov är om fastigheten är k-märkt eller inom strandskyddat område. Bygglov krävs även om takkuporna är av ett större slag eller om den totala mängden är fler än två stycken på fastigheten.

Avgift för handläggning av anmälan tas ut enligt taxa som är fastställd och antagen av Kommunfullmäktige. Kontakta gärna Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att få veta mer. 

Läs mer om Attefall här.
 

Vill du veta mer

Boverket har tagit fram en film där de besvarar knepiga frågor om åtgärder som inte kräver bygglov. 

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa